Пелети

Био-пелетите са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис и удобно гориво, произвеждано предимно от дървени трици и отпадъци, пресовани под високо налягане без лепило или други добавки. Био-пелетите имат цилиндрична форма и обикновено са с диаметър 6-10 мм и дължина 10-30 мм. В резултат на това био-пелетите са високо стандартизирани и пресовани, което позволява снижаване на разходите за транспорт; те, също така, способствуват за автоматизирането на експлоатацията на топло- и електро-централите, независимо дали са в еднофамилни къщи или са крупни енергийни съоръжения.

Брикети

Дървесните брикети са “енергийни бомби”. Това налага добри познания по отношение на тяхното прилагане за отопление. Често брикетите са много сухи, с относителна влажност 8%, при което необходимата за изпаряване на водата топлина е минимална.

От таблица 1 се вижда, че директното изгаряне на дървесината под формата на дърва за горене е твърде неефективно. В замяна на това отпадъчната биомаса, преработена на брикети и пелети, има няколко пъти по-голяма калоричност. Около 2,5 кг брикети или пелети се равняват на 1 кг горивна нафта, или 1 тон брикети и пелети могат да заменят 500 литра горивна нафта.
Вид горивоКалоричност
Горивна нафта 49,2
Брикети от кафяви въглища 19,5
Кафяви въглища 15-16
Въздушно суха твърда дървесина 6,5
Въздушно суха мека дървесина 5,8
Прясно отсечена дървесина 4,2
Дървесни брикети и пелети 18-19